Slobodno nadmetanje 60000105901

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb raspisuje

SLOBODNO NADMETANJE

60000105901- Ispitivanje, popravak i ugradnja tahografskih uređaja i isporuka tahografskog materijala
1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb
                CROSCO, naftni servisi, d.o.o., Ulica grada Vukovara 18, Zagreb

2. Lokacija izvršavanja usluge: radionicama Izvršitelja i  lokacije Naručitelja

3. Rok izvršenja  usluge: tijekom 24 mjeseca od datuma potpisa ugovora dinamikom koju odredi Naručitelj putem izdanih dispozicija. U ponudi navesti i rok izvršenja po svakoj pojedinačnoj dispoziciji.

4. Način dostave ponude: putem e-bidding aplikacije
Ukoliko niste registrirani, molim da registraciju izvršite na stranici:
https://ina.eeebid.com/ql/home_custom/index.php
Po registraciji, dokumentaciji za nadmetanje možete pristupiti na slijedećem linku pod brojem 60000105901
https://ina.eeebid.com/ql/modules/events/events/open_events.php

Upute za korištenje sustava za e-nadmetanje možete naći ovdje: http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982 

5. Rok za dostavu ponude: 22.02.2019. do 15 sati 
Ponuda se dostavlja isključivo putem e-bidding aplikacije.

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno dostaviti

7. Rok plaćanja: 60 dana

8. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira: prema uputama u Dokumentaciji za nadmetanja

9. Datum objave na WEB stranicama STSI-a:  14.02.2019.