10. PRIMOPREDAJA

Izvršitelj je dužan odmah po ukupnom završetku Usluga/Radova, odnosno po završetku pojedine faze ili dijela Usluge/Radova sukladno Ugovoru/Narudžbenici/Dispoziciji, obavijestiti Naručitelja o izvršenoj  Usluzi/Radovima.

Po primitku navedene obavijesti, ugovorne strane će započeti postupak  primopredaje u prisutnosti nadzornika Naručitelja (po potrebi i drugih  odgovornih osoba Naručitelja) i ovlaštenog predstavnika Izvršitelja. U slučaju  da prilikom primopredaje ne budu utvrđeni nikakvi nedostaci, ovlašteni predstavnici ugovornih strana sastaviti će i obostrano potpisati Zapisnik o primopredaji Usluga/Radova.

Trenutkom obostranog potpisa Zapisnika o primopredaji Usluga/Radova, smatra se da su njime obuhvaćene Usluge/Radovi uredno i u potpunosti izvršeni te od tog trenutka počinju teći rokovi za plaćanje od strane Naručitelja.

Ukoliko se prilikom primopredaje ustanovi postojanje nedostataka, tada ne dolazi do primopredaje Usluga/Radova, već će u tom slučaju ovlašteni predstavnici ugovornih strana sastaviti i potpisati zaseban Zapisnik u kojem će utvrditi prirodu utvrđenih nedostataka te odrediti rok za njihovo otklanjanje. Navedeni rok smatra se naknadnim primjerenim rokom za izvršenje Usluga/Radova.

Izvršitelj je dužan odmah pristupiti otklanjanju utvrđenih nedostataka. Ukoliko je uslijed navedenog otklanjanja nedostataka Izvršitelj prekoračio prvotno ugovorene rokove za izvršenje Usluga/Radova, bit će dužan podmiriti Naručitelju i iznos ugovorne kazne za period kašnjenja, sukladno odredbama ovih OU.

Ukoliko Izvršitelj ne otkloni utvrđene nedostatke u roku utvrđenom u zasebnom Zapisniku, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu te bilo sam, bilo putem treće osobe otkloniti utvrđene nedostatke na trošak Izvršitelja. Naručitelj u tom slučaju Izvršitelju plaća cijenu Usluga/Radova umanjenu za trošak prouzročen otklanjanjem navedenih nedostataka.