24. PRISTUPANJE UGOVORU

Izvršitelj prihvaća, da ukoliko s bilo kojom članicom INA Grupe kao Naručiteljem, sklopi Ugovor za izvršenje Usluga/Radova (dalje u ovom Članku: Osnovni Ugovor), tijekom važenja Osnovnog Ugovora, svaka članica INA Grupe ima pravo u bilo koje vrijeme pristupiti Osnovnom Ugovoru. Pristupanje Osnovnom Ugovoru vrši se izdavanjem potpisane i pečatom ovjere Izjave o pristupanju (u daljnjem tekstu: Izjava) od strane pristupajuće članice INA Grupe te se ista dostavlja Izvršitelju na adresu njegovog poslovnog sjedišta naznačenog u Ugovoru, poštom preporučeno.

Pravni učinci pristupa Osnovnom Ugovoru nastupaju između Izvršitelja i pristupajuće članice INA Grupe, po primitku Izjave o pristupu od strane Izvršitelja. Na članice INA Grupe  koje su pristupile Osnovnom Ugovoru, primjenjivati će se svi uvjeti definirani Osnovnim Ugovorom, neovisno o količini Usluga/Radova koje će članice INA Grupe stvarno realizirati od Izvršitelja. Račun za izvršene Usluge/Radove, Izvršitelj ispostavlja neposredno pristupjeloj članici INA Grupe.

U slučaju neurednog izvršenja Ugovora prema bilo kojoj od članica INA Grupe koje su pristupile Ugovoru, obračunatu ugovornu kaznu, Izvršitelj je obvezan neposredno platiti dotičnom društvu članici INA Grupe. Ukoliko je Izvršitelj dostavio po Osnovnom Ugovoru Naručitelju bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora, utoliko u slučaju pristupanja bilo koje članice INA Grupe Izvršitelj dostavlja bankovnu garanciju pristupnoj članici INA Grupe prema uvjetima iz Osnovnog Ugovora na iznos koji se definira Izjavom.

Izvršitelj je neopozivo suglasan i prihvaća da u slučaju povrede ugovornog odnosa prema Naručitelju ili prema bilo kojoj od pristupjelih članica INA Grupe, Naručitelj i pristupjele članice INA Grupe, imaju pravo raskinuti svoje Ugovore s Izvršiteljem. Raskid Ugovora ima učinak samo na odnos između Izvršitelj i strane koja raskida Ugovor te ne utječe na ugovore koje druge članice INA Grupe (koje nisu raskinule Ugovor) imaju s Izvršiteljem.

Ukoliko Izvršitelj i Naručitelj tijekom važenja Osnovnog ugovora suglasno izvrše izmjene i/ili dopune Osnovnom ugovoru smatra se da su s takvim izmjenama suglasne i pristupjele članice INA Grupe ukoliko najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od primitka obavijesti Izvršitelja o izvršenim izmjenama i/ili dopunama Osnovnog ugovora ne izjave raskid Ugovora koji su zaključile s Izvršiteljem pristupom Osnovnom ugovoru.

Istekom vremenskog važenja Osnovnog Ugovora prestaju vrijediti i svi do tada sklopljeni Ugovori između Izvršitelja i članica INA Grupe nastali temeljem Izjave o pristupu. Međutim, istek važenja Osnovnog Ugovora ne utječe na obvezu plaćanja za Usluge/Radove koji su izvršeni prije isteka važenja Ugovora niti na obvezu Izvršitelja da izvrši Uslugu/Radove prema Naručitelju ili  pristupjeloj članici INA Grupe ako su isti naručeni prije isteka važenja Osnovnog Ugovora.